Planlægning af indsatser i syd, del 1

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 1555

Målgruppe
Læringsforløbet henvender sig til medlemsorganisationers ansatte og frivillige, som arbejder med projektdesign eller står overfor at skulle udvikle et projekt og som har lidt eller ingen erfaring med metoderne; Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) og / eller Outcome Mapping (OM).
Som udgangspunkt skal hver organisation stille med 2 personer til hver kursusgang. Man kan stille med maksimum 4 personer fra samme organisation.

Formål
I tråd med at CISUs retningslinjer er blevet revideret og nu ligger op til metodefrihed i projektdesignet, har CISU valgt at gentænke sit udbud af projektudviklingskurser til at integrere flere metoder. Den nye version af projektudviklingskurset indeholder derfor elementer fra både Logical Framework Approach (LFA), forandringsteori (Theory of Change (ToC)) og Outcome Mapping (OM) og bliver udbudt som et læringsforløb.

Ved slutningen af forløbet har alle deltagere fået et overblik over LFA, ToC og OM – herunder forståelse for kernebegreberne og hvordan metoderne kan anvendes og kombineres i praksis. Deltagerne får afprøvet de forskellige trin i at formulere et projekt og vil have et fundament og måske et udkast til en projektbeskrivelse.

Indhold
I løbet af kurset vil vi gennemgå og afprøve metoderne LFA, ToC og OM samt komme ind på hvad de forskellige metoder kan bidrage med, forskellene og hvordan de evt. kan kombineres. Med udgangspunkt i en gennemgående case, veksler formen mellem oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejde, hvor vi sammen arbejder os gennem de forskellige analyse- og formuleringsfaser i udformningen af et udviklingsprojekt.
Deltagerne får herigennem mulighed for at afprøve de forskellige metoder og undersøge dens styrker og svagheder – også på deres eget arbejde.

Projektudviklingskurset er inddelt i et forløb af tre dele med følgende foreløbige program:

Forberedelse: Gennemlæsning af tilsendt materiale og afklaring om tema og partnerskab for et projekt (egen case)

Del 1 – det analytiske forarbejde (lørdag d. 23. november fra 10.00-17.00):
• Introduktion og forventningsafstemning i forhold til forløbet
• Introduktion til forskellige metodiske tilgange – planlægning og styring af indsatser og forandringer (LFA, ToC og OM) med udgangspunkt i en fælles case • Redskaber til det analytiske forarbejde
• Snak om forløbet og inddeling i sparringsgrupper
• Definition af opgaver som hver organisation skal arbejde med på deres egen case
Hjemmearbejde: projektanalyse på egen case og sparring

Del 2 – projektdesign (lørdag d. 18. januar fra 10.00-17.00):
• Opsamling på organisationernes arbejde siden sidst – gode erfaringer og udfordringer
• Fortsat om metodiske tilgange
• Gennemgang af tre tilgange til projektdesign:
o ToC pathways, narrativ og visualisering
o Outcome Mapping
o LFA, inkl. indikatorer
• Definition af opgaver som hver organisation skal arbejde med på deres egen case
Hjemmearbejde: design af eget projekt og sparring

Del 3 (torsdag d. 20. februar fra 16.30-19.30):
• Præsentation af cases og feedback fra de andre deltagere
• Opsamling på læring gennem forløbet

Mellem kursusgangene vil de deltagende organisationer få konkrete opgaver i relation til udvikling af eget projekt. Der bliver oprettet sparringsgrupper som danner rammerne om udveksling af inputs of feedback på hinandens arbejde mellem kursusgangene. Organisationerne deler også deres arbejde med den kursusansvarlige CISU rådgiver, som tilbyder løbende rådgivning under forløbet.

Baggrundsmateriale
LFA, ToC og OM er alle redskaber til planlægning (og styring) af et udviklingsprojekt og kan hjælpe med at afklare spørgsmål som:
• Hvilke typer af forandringer ønsker vi at bidrage til?
• Hvordan er den lokale kontekst ift. det problem, vi ønsker at løse med vores projekt?
• Hvordan kan man lave en grundig analyse af området?
• Hvordan løser vi bedst de problemer, der er i området?
• Hvilke målsætninger og strategi skal vi vælge?
• Hvilke resultater håber vi at opnå? Og hvilke aktiviteter kan vi bruge til at nå disse?
• Hvem er målgruppen - hvem er det realistisk at nå ud til?

De 3 metoder har forskellige styrker og svagheder. Forskellene i metoderne udspringer af, at de har rod i forskellige teoretiske paradigmer med forskellige grundantagelser f.eks. omkring årsagssammenhænge og syn på forandringer.
Der er således ikke én af metoderne som kan siges at passe til alle typer af udviklingsprojekter. F.eks. er LFA særligt velegnet som planlægningsværktøj og kan bruges til systematisk at beskrive den logiske sammenhæng mellem indsatsens mål, forventede resultater og aktiviteter. ToC derimod tager i større grad højde for at der sker ændringer, og metoden er særligt velegnet til at beskrive strategien bag udviklingsprojekter med fokus på den ønskede forandring fremfor aktiviteter. OM er velegnet til indsatser der fokuserer på at skabe forandringer i adfærd, relationer og aktiviteter hos mennesker og organisationer f.eks. i form af kapacitetsopbygning og som har som mål at indsamle læring.

Der må påregnes 2-3 timers forberedelsestid inden første kursusgang. Der vil blive sendt materiale rundt til de deltagende organisationer senest 3 uger inden første kursusgang.

OBS: Prisen for hele forløbet, inklusiv forplejning, er 300 kr. pr. deltager (maks. 4 deltagende personer pr. organisation). Det er op til organisationerne at koordinere tilmeldingen med hensyn til, hvilke deltagere der skal registreres.
Forløbet vil blive afholdt i København. For deltagere som kommer fra andre dele af landet refunderer CISU transportomkostninger når der benyttes offentlige transportmidler.

Kursusansvarlige
Rådgivere Mette Kjærtinge (69151962),Christoph Lodemann (69151965) & Maria Graversen (69151960).
Har I nogle spørgsmål til forløbet er I meget velkomne til at kontakte os.

Dato Adresse Pris Status
23. November 2019
kl. 10.00-16.00
Globalhagen House, MS - "Community Hall" Fælledvej 12, Bygning B, 2200 Kbh N 250.00 DKK Tilmeld kursus